Inlägg publicerade under kategorin Morbus Chron

Av MB Chron - 16 september 2013 19:15

Inflammatorisk tarmsjukdom Morbus Crohn och Ulcerös Kolit


Introduktion

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och ulcerös kolit. De behandlas och följs i första hand av medicinläkare, så kallade gastroenterologer. Dessa sjukdomar hör till gruppen autoimmuna sjukdomar, dvs imunförsvaret ger sig på den egna kroppen och skapar inflammation och vävnadsskada.

Crohns sjukdom yttrar sig vanligtvis som buksmärtor, ofta efter födointag vilket leder till viktnedgång då mat undvikes.Ulcerös kolit ger som huvudsymtom blodiga diarréer. När inflammationen är kraftig kan feber föreligga tillsammans med en uttalad trötthet.

Medicinsk behandling syftar till att dämpa inflammationen och på så sätt hindra vävnadsskada.
Under sjukdomens förlopp kan det bli aktuellt med operation av olika slag. Antingen på grund utav att mediciner inte hjälper för att dämpa inflammationen eller då inflammationen lett till komplikationer såsom förträngningar på tarmen eller fistlar (falska gångar mellan tarm och tarm, tarm och hud eller tarm och andra organ).

Behandling

I första hand är behandlingen medicinsk med olika typer av läkemedel som dämpar immunförsvaret.
De kirurgiska behandlingarna som kan vara aktuella är:

 • Kolektomi (borttagande av tjocktarmen)
 • Olika typer av rekonstruktion av tarmen efter kolektomi såsom bäckenreservoir, ileorektalanastomos (IRA) och kontinent ileostomi (Kock’s reservoir). På kolorektalenheten, Östra har vi stor erfarenhet av Kock’s reservoirer och är en av få kliniker i landet som utför denna typ av operation.
 • Strikturoplastik/ tarmresektion (operation för att vidga eller ta bort del av tarmen)

Kolektomi görs akut eller halvakut om inflammationen är kraftig och inte gått att få stopp på med mediciner. Den görs också planerat om förstadier till cancer, eller cancerceller hittas vid koloskopikontroller. Dessa kontroller ska göras vart annat år om sjukdomen engagerar tjocktarmen och du haft sjukdomen i 7 år.
Strikturoplastik eller tarmresektion görs då inflammationen lett till ärrbildning som givit förträngningar på tarmen. Denna typ av operation görs oftast pga Crohns sjukdom och förträngningarna sitter vanligen på tunntarmen. Tarmresektion görs också om det bildats en fistel mellen tarm-tarm, tarm-hud eller tarm-urinblåsa/slida.

De olika typerna av rekonstruktionerna av tarm är aktuella när tjocktarmen opererats bort.
När det gäller vilken typ av kirurgi som kan vara aktuell för just dig beror det på många olika faktorer. Vilka besvär du har, hur din sjukdomsutbredning ser ut, om du tidigare genomgått någon typ av kirurgi samt hur din slutarmuskel fungerar. Ditt fall brukar tas upp i en teamkonferens där både gastroenterolog och kirurg deltar. Givetvis är även dina önskemål och synpunkter viktiga.


källa : http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Vardutbud/magtarmsjukvard/Diagnoser-och-sjukdomstillstand/Diagnos11111/

ANNONS
Av MB Chron - 8 mars 2013 11:14

mamma

Onsdag 6 mars 00:05

Hej! Misstänker att min dotter har morbus crohn. Hon har haft diarrè en längra tid och då även blod både i avföringen och även däremellan. hon har varit hos doktorn och tagit prover men inte fått svar än. Hon har inte ont i magen dock, lite spänd bara. Kan det ändå vara Morbus crohn?Man skall inte föregå de prover läkarna gör. För det finns bara ett sätt att konstatera Mb chron och det är via cell prov.

Men utifrån din beskrivning så kan det finnas flera sjukdomar som det rör sig om.

Glutenintolerans är det första jag tänker på. men där stämmer inte riktigt blodig avföring.

Sedan har du Ulcerös Kolit. Detta är en beslöktad sjukdom (i symtom syndromen) det är en inflamation där oftast bara tjocktarmen utsatt men där sknas smärtan.

Sedan chron: det är lite som jag ser det skall tyda på chron. Det enda som jag kan hänröra till är blodet och att hon är ung.

Mina största symtomer var och är SMÄRTA och blod i avföringen.

Men detta är min uppfattning för att få en riktig diagnos måste man ta cell prover på partiet som är angripet

Ha förtröstan man har kommit väldigt långt i hjälpande medeciner

L-A

ANNONS
Av MB Chron - 11 maj 2012 16:58

Morbus Crohne

 

Sjukdomsförlopp

Vanligtvis uppträder Crohns sjukdom i 20- till 30-årsåldern, men både barn och äldre människor kan få sjukdomen. Aktuella rapporter visar att sjukdomen blivit vanligare bland ungdomar. Vid Crohns sjukdom kan tarminflammationen omfatta hela magtarmkanalen, från munhålan till ändtarmsöppningen. För den enskilda patienten förekommer emellertid inflammationen oftast på en bestämd plats. I allmänhet kan patienter med Crohns sjukdom delas in i tre lika stora grupper: de med tunntarmsinflammation, de med inflammation i den sista delen av tunntarmen (ileum) och tjocktarmen, samt personer med inflammation som är begränsad till enbart tjocktarmen. Det är en missuppfattning att inflammationen vid Crohns sjukdom med tiden tenderar att sprida sig genom hela magtarmkanalen. Det är snarare så att inflammationen förekommer på en förutbestämd plats för varje patient. Crohns sjukdom har ett skovformat förlopp. Intressant nog har studier från USA visat att man med medicinsk och/eller kirurgisk behandling kan hålla patienten symptomfri större delen av tiden.

Symptom
          De kliniska symptom som förknippas med Crohns sjukdom är beroende av flera faktorer. Diarré är ett typiskt kännetecken hos de flesta patienter. Blödning från ändtarmen uppstår i cirka 30% av fallen. Nedsatt aptit, viktförlust och buksmärta är vanliga symptom. Under det mer svårartade aktiva stadiet förekommer ofta feber och trötthet.

Crohns sjukdom utanför magtarmkanalen
          Hos cirka 10% av patienterna med Crohns sjukdom visar sig sjukdomen utanför magtarmkanalen. Ledsmärta och inflammation är de vanligaste tecknen på sjukdomen utanför magtarmkanalen. I mer sällsynta fall kan även hud, ögon eller lever drabbas.

Undersökning
          Diagnosen av Crohns sjukdom bygger på vanlig anamnes kombinerat med endoskopi eller radiologisk undersökning. Blodprov kan avslöja tecken på en pågående inflammation, och avföringsprov kan behövas för att utesluta ett infektiöst ursprung.


Historiskt perspektiv

Precis som för ett brett urval av diagnoser härrör de första rapporterade fallen av inflammatorisk tarmsjukdom från Hippokrates skrifter. Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om den exakta diagnosen utifrån dessa rapporter.

År 1932 publicerade läkarna Crohn, Ginzburg och Oppenheimer, från Mount Sinai Hospital i New York, sin rapport om en ny sjukdomstyp, regional enterit. Denna kom att bli känd som Crohns sjukdom. Först år 1960 insåg man att Crohns sjukdom också kunde omfatta tjocktarmen.


Crohns sjukdom - Behandling

Behandlingen vid Crohns sjukdom har som mål att framkalla remission och bevara uppnådd remission. Dessutom kan tillskott av näringsämnen behövas.

Steroider: Har visat sig effektiva i det kortsiktiga perspektivet för att framkalla remission. Steroider används inte i underhållsbehandling pga. bristande effekt i kombination med hög biverkningsrisk.

Aminosalicylsyror: Betraktas som säkra, men med ganska dålig effekt vid Crohns sjukdom. Trots denna profil betraktas aminosalicylsyror som ett förstahandsmedel, särskilt i sjukdomens lindrigare former.

Antibiotika: Specifika antibiotika prövas ofta vid Crohns sjukdom som ett andrahandsmedel i lindriga fall, ofta i kombination med andra läkemedel.
Immunosuppressiva medel: Betraktas som effektiva, särskilt i underhållsbehandling. Pga. en tydligare risk för svåra biverkningar ses immunmodulerande medel som ett tredjehandsmedel.

Adacolumn®-aferes: Är en ny och unik, icke-farmakologisk metod vid Crohns sjukdom. I stället för att administrera ett läkemedel minskar Adacolumn®-aferessystemet den pågående inflammationen genom att adsorbera överaktiverade vita blodkroppar från blodomloppet, och därigenom minska den inflammatoriska belastningen, utan den risk för biverkningar som uppstår genom läkemedel. Se Adacolumn.

Kirurgisk behandling: Hos cirka 50% av patienterna med Crohns sjukdom krävs förr eller senare ett kirurgiskt ingrepp. Genom den senaste tidens framsteg inom behandlingen av Crohns sjukdom antar man att antalet patienter i behov av kirurgi kommer att minska. Dessutom har en mer försiktig kirurgisk teknik utvecklats som erkänner värdet av att spara så mycket som möjligt av magtarmkanalen.


Länk till Otuska

Av MB Chron - 16 maj 2011 14:35

En fråga!

Undrar om det är vanligt med ledvärk i hand- och fotleder samt knän vid crohns. Är opererad för ca 1 ½ år sedan och har ökande smärtor hela tiden sedan ett år tillbaka.
Är detta en biverkning från sjukdomen?


Svar!

När jag fick diganosen crohn "1981" så hade jag inge störe besvär av ledvärk. Men efter ca 6-7 år så började ledvärken komma. Mina läkare kan varken säga att det har med crohn att göra eller inte men efter som dom nya medecinerna som har kommit först har varit menande för rematiker så tycker jag inte att detta låter omöjligt.

Av MB Chron - 25 april 2011 21:47

Har fått en undran om vad jag äter


Jag äter vanlighusmans kost. Men jag tar bort nästan all fett från maten sedan har jag på slutet blivit känslig för kryddor Salt och peppar är inga problem utan mer curry-bland kryddor. sedan är jag också försiktig med vissa fibriga grönsaker.
Man får testa sig fram för att hitta den mat man mår bäst av. Jag rekomenderar en matdagbok.


/Leif-Anders\

Av MB Chron - 27 september 2010 16:56

Järnbrist


MB chron sjuka kan i väldigt många fall

ha problem att produsera järn i blodet.

Jag har ett järnvärde som inte är att hänga i julgranen.

Läkarne har försökt med en massa tabletter

utan att det hjälper.

Så det enda som hjälper mig är en medecin

"Venofer". Denna kan ges i sprutor( Aj vad onte)

Eller som jag i droppform.

Orsaken för mig är enligt läkarna att eftersom järnet

produseras i tarmen och tarmen är sjuk och

inte kan ta upp alla näring så

bildas det mindre järn där.


Detta var lite kort om min järnbrist!

Ha en bra dag

/ Leif-Anders

Av MB Chron - 16 augusti 2010 14:26

Magskola

Mb Crohn

Crohns sjukdom (Mb Crohn) är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar cirka 500 personer årligen i Sverige. Inflammationen kan uppstå i hela mag-tarmkanalen alltså från matstrupe till ändtarm men det allra vanligaste är att inflammationen sitter i nedre delen av tunntarmen och ibland i övre delen av tjocktarmen. Att sjukdomen är kronisk innebär att den inte går att bota utan något man får tvingas leva med. Precis som vid Ulcerös Colit går sjukdomen i skov. Många är besvärsfria under långa perioder och kan leva och arbeta som vanligt medan andra har frekventa skov.
Vad är orsaken? Trots mycket forskning är orsaken till inflammationen än så länge okänd. Forskarna har olika teorier om vad som kan vara en möjlig orsak till sjukdomen; nedsatt immunförsvar, ärftliga faktorer, infektion och miljöfaktorer.


  

Vilka är symptomen?

 • Ihållande diarréer flera gånger dagligen
 • Magsmärtor
 • Lång framskriden sjukdom kan ge blod i avföringen
 • Viktnedgång är inte helt ovanligt p g a dåligt näringsuttnyttjande.
 • En del får besvär med leder

Vad kan du själv göra åt situationen?

 • Crohns sjukdom måste alltid behandlas av läkare!
 • En del upplever att vissa livsmedel lindrar eller förvärrar symptomen. Be att få en remiss till en dietsist som kan hjälpa dig med din kost.
 • Under skoven kan man få ”sekundär” laktosintolerans vilket betyder att man kan vara extra känslig mot mjölk och mjölkprodukter under en period. När man är symptom fri brukar det gå bra att trappa upp mjölkanvändandet successivt.
 • Ät en allsidig kost och se till att få i dag all den näring du behöver i form av vitaminer, mineraler och energi. Dessutom är det viktigt en regelbunden kosthållning för att underlätta för magen och tarmarna.
 • Mjölksyrabakterier är bra för magen och kan hjälpa till att normalisera tarmfloran. Livsmedel som innehåller mjölksyrabakterier är till exempel ProViva.
 • Omega-3 fett som finns i feta fiskar har visats ha en antiinflammatorisk verkan och för de personer som lider av ledverk kan ett ökat intag av feta fisksorter alternativt kosttillskott vara positivt.
 • Ät långsamt och tugga maten väl!

Källa: ProViva


Av MB Chron - 8 december 2009 10:58

Burrill Crohns

 

Burrill Crohns (född 13 juni 1884 i New York, död 29 juli 1983 i Connecticut) var en amerikansk mag- och tarm specialist och en av de första att beskriva sjukdomen som han har fått sitt namn, Crohns sjukdom.

 


1932, Dr Crohns och hans två kolleger Dr Leon Ginzburg och Dr Gordon D. Oppenheimer, publicerade då ett dokument som beskriver fjorton fall där man kan hitta kännetecken för Crohns sjukdom som i ett tidigt skede kallades "Terminal ileit: Men som senare ändrades till "Regional ileit" när den publicerades.

Det är på grund av alfabetet snarare än bidrag som Crohns namn stod som första författare:

Eftersom det var första gången som denna sjukdom beskrevs i en allmänt läst tidning, så var det snarare så att Crohns som stod först fick ge namn åt sjukdomen trotts att de var två till med på att upptäcka sjukdomen.

 

Vid denna tidpunkt när dom beskrev sjukdomen, var Burrill Crohns en praktiserande läkare och remitterade sina patienter till Mount Sinai Hospital i New York för sina behandlingar. Burrill Crohns blev mer och mer fäst vid Mount Sinai Hospital, där han arbetade med neurologen Bernard Sachs (1858-1944). Där han snart byggde en mycket stor och framgångsrik mottagning för patienter med granulomatös enterokolit och så småningom blev chef för avdelningen för gastroenterologi. Som sådan var han mycket respekterad genom hela sin yrkeskarriär och fick många patienter från hela USA, några kom till och med från Europa.

 

Några av hans inledande forskningar om orsakerna till sjukdomen var centraliserad kring sin personliga övertygelse att den orsakades av samma patogen, en bakterie som kallas ”Mycobacterium paratuberkulos”, som var ansvarig för liknande sjukdomstillstånd som kallas ”Johne's Sjukdom” (en infektion som drabbar främst tunntarmen hos idisslare.)

Men han kunde inte isolera patogenen (troligen på grund av att M. paratuberkulos sprider sitt cellulära vägg hos människa och har formen av en spheroplast, vilket gör den nästan omöjlig att upptäcka under optiskt mikroskop).

Denna teori har återuppstått på senare år och har gjort att det har kommit fram mer sofistikerade metoder för att identifiera MAP bakterier.

 

Efter pensioneringen flyttade Crohns till en herrgårds-liknande byggnad inne i Connecticut. Han tillbringade sina sista år i livet som en enstöring. All kommunikation sköttes av Department of Public Relations vid Mount Sinai Hospital.

Eftersom sjukhusets största PR-mogul Burrill Crohns skulle behandlades med stor respekt.

 

   

Fakta hämtad från internett och

övedrsättning gjord av mig själv

"MB Chron"

Presentation

Google Översätt

Fråga mig

7 besvarade frågor

Klocka

Gästbok

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2013
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

www.kvalitetskatalog.se

RSS

BESÖKSRÄKNARE

Hälsa bloggar

toppblogg

Blogtoplist.se

flag counter

free counters

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Bloggar Topplista

Blogg Topplista

Blogglista.se

Blogglista.se

Superblog.se

Topplista.se

Topplista.se - Nätets bästa sajter

frisim blogg ping

Pinga Frisim

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ kronisksjuk med Blogkeen
Följ kronisksjuk med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se